Translation grant for foreign publishing houses 2022/2

Translation grant for foreign publishing houses 2022/2

The Petőfi Literary Fund (hereinafter referred to as PLF) announces a call for submissions for Translation Grants for Foreign Publishers of Hungarian Literature. By inviting publishing houses publishing Hungarian fiction and academic prose in foreign languages to submit applications, PLF seeks to continue to help bring Hungarian works to international audiences.

1.   Target group of the call for submissions

The call for submissions is open to foreign-based publishers of books or periodicals that publish Hungarian fiction or academic prose in translation.

2.   Expectations

Within the framework of this call for submissions, applicants will submit a translation of a work written in Hungarian. The work in question may be a contemporary or classical work of fiction from any genre or a treatise in one of the fields of the humanities.

The applicant undertakes to have the work translated, published, and distributed. The applicant also undertakes to include in the published volume the logo of the PLF and a one-sentence statement in Hungarian and in the language of the translation to show that the publication of the volume has been made possible with the support of the PLF.

Each applicant may submit no more than two translation proposals.

3.   Amount available under this call for submissions

Maximum amount per submission: EUR 4,200 gross.

The PLF will conclude a cooperation agreement for projects which have been favorably assessed.

The funds provided are disbursed after completion of the project. In other words, the applicant must undertake to pay in advance the costs (including the translator’s fee) necessary for the publication of the book.

The publisher will certify the publication of the book by sending 10 copies to the PLF.

4.   General conditions of the call

Available budget: EUR 70,000 gross.

Application deadline: 31 October 2022.

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. If necessary, additional application materials may be submitted by the closing date specified in the notice concerning missing materials.

Notification of the outcome of the evaluation: 30 November 2022.

Deadline for publication of the selected work and submission the statement of account: 25 January 2025.

PLF reserves the right to modify the above deadlines in particularly justified cases and will issue separate notices concerning these decisions if such cases arise.

5.   Formal application requirements and documents

Documents required for submissions (in English or Hungarian):

 • Application form (Attachment 1 - signed, scanned and in PDF format);
 • Information Request Form (Attachment 2 - signed, scanned, PDF format);
 • Short introduction of the publisher in PDF format;
 • Translator’s CV and list of publications in PDF format;
 • A brief description of the work to be translated and an explanation of the importance of the translation and publication in the country of publication, in PDF format;
 • A copy of the copyright contract;
 • A copy of a company certificate confirming the official name and seat of the publisher and the name of its representative. 

Applications for this call for submissions must be sent by email only with the documents specified above to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the call for submissions in the subject line).

For further information, please contact by email: Mária Hajba: maria.hajba@plf.hu.

6.   Evaluation and assessment of submissions

After the deadline for submissions, applications will be assessed in one stage.

Assessments of submissions and the drafting of the proposals for decisions will be performed by a committee of experts appointed by the PLF. The final decisions will be made by the Director-General of the PLF on the basis of the recommendations of the committee.

The committee of experts will make take the following criteria into account when making its recommendations:

 • whether the work is justified for publication in the target language;
 • the professional background and accomplishments of the translator;
 • the critical assessments of the work chosen for translation and the author of the work both in Hungary and abroad and the potential of the work on the international literary stage.

PLF will conclude a cooperation contract with the selected candidates.

7.   Attachments

Attachment 1: Application form

Attachment 2: Data request form


A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Fordítástámogatási pályázat a magyar irodalom külföldi kiadói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a magyar szépirodalmat, illetve értekező prózát idegen nyelven kiadó könyvkiadókat, ezzel is segítve a magyar művek nemzetközi közönséghez való eljutását.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan külföldi székhelyű könyvkiadók vagy folyóirat-kiadók jelentkezését várjuk, akik magyar szépirodalmi műveket vagy értekező prózát adnak ki idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, magyar nyelven született mű fordításával pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalmi mű bármely műnemből, avagy értekező munka humán tudományterületről.

A pályázó vállalja, hogy a művet lefordíttatja, kiadja és terjesztésbe bocsátja. A pályázó vállalja továbbá, hogy a kiadott kötetben feltünteti a PKÜ logóját, illetve egy egymondatos nyilatkozatot magyarul, valamint a könyv nyelvén arról, hogy a kötet megjelenése a PKÜ támogatásával jött létre.

Pályázónként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

Egy pályázat keretében pályázható maximális összeg: bruttó 4200 EUR.

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre együttműködési megállapodást köt.

A pályázat utófinanszírozású, vagyis a pályázónak vállalnia kell a könyv megjelenéséhez szükséges költségek (beleértve a fordítói honorárium) előzetes kifizetését.

A kiadó a könyv megjelenését 10 példány megküldésével igazolja a PKÜ felé.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 70 000 EUR.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. október 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. november 30.

A kiválasztott mű megjelentetésének és az elszámolás megküldésének határideje: 2025. január 25.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok angol vagy magyar nyelven:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • Adatbekérő lap (2. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • A kiadó rövid bemutatása PDF formátumban;
 • A fordító életrajza és publikációs jegyzéke PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
 • A szerzői jogokra vonatkozó szerződés másolata;
 • Cégkivonat másolata, amely igazolja a kiadó hivatalos elnevezését, a hivatalos székhelyet és a képviselő nevét.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Felvilágosítás Hajba Mária pályázati projektkoordinátortól kérhető az maria.hajba@plf.hu e-mail címen keresztül. 

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A szakmai bizottság az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • Szakmai megalapozottság, szakmailag indokolt-e az adott művet kiadni;
 • A projekt megvalósításához alkalmazott fordító szakmai múltja és eddigi teljesítménye;
 • A fordításra választott magyar szépirodalmi mű és szerzőjének magyarországi, nemzetközi és célnyelvi kritikai megítélése és helye a nemzetközi irodalmi térképen.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ együttműködési szerződést köt.

7.   Mellékletek
 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Adatbekérő lap sablon
Application 2022/2 Translation
Download
Data request 2022/2 ENG
Download