Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2023

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2023

A Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére. A pályáztatás teljes körű lebonyolításában a PIM felkérésére a Petőfi Kulturális Ügynökség Irodalom Szakmai Igazgatósága (a továbbiakban: PKÜ ISZI) vesz részt.

-English below-

A Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, kísérleti irodalom)[1] művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kérnek támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével. A pályáztatás teljes körű lebonyolításában a PIM felkérésére a Petőfi Kulturális Ügynökség Irodalom Szakmai Igazgatósága (a továbbiakban: PKÜ ISZI) vesz részt.

 

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

 

Pályázat benyújtására jogosult:

Az a 1983. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.

Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás.

Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek.

Fél évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat.

 

PhD-témával nem lehet pályázni.

 

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó

 

A 2023-ban rendelkezésre álló keretösszeg: 9.600.000 Ft, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast támogathat, legfeljebb 6 hónapos időtartamra, havi bruttó 200.000 Ft összeggel.  

 

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete;
 2. a pályázó aláírt nyilatkozata;
 3. a pályázó eddigi munkásságát ismertető, aláírt szakmai önéletrajz; 
 4. a lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. legfeljebb 2 oldal);
 5. mintafordítás (részlet az eredeti műből és annak fordítása) legfeljebb 10.000 leütés (szóköz nélkül) terjedelemben. 

Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

 

6. magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;

7. szakmai ajánlás(ok).

 

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a pim.hu és a dia.hu honlapokról.

 

A pályázat benyújtása:

 

1.) Kinyomtatva egy példányban postai úton a Petőfi Kulturális Ügynökség alábbi postacímére: 1117 Budapest, Garda utca 2.

A borítékon fel kell tüntetni: Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

és

2.) elektronikus úton, csatolt fájlként, a postai úton megküldött anyaggal megegyező formában és tartalommal (az aláírt dokumentumokat pdf, a többit doc formátumban) a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: 2023. április 15. éjfél

 

A küldeményeket postai bélyegzővel igazolhatóan legkésőbb eddig az időpontig kell feladni. A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése érdekében érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.

 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 30 nap.

 

Hiánypótlás:

 

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat a pályázati anyag benyújtására megadott címekre postai és elektronikus úton kell megküldeni.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • hiányos a mellékelt dokumentáció;
 • a postai és elektronikus úton megküldött pályázati anyag nem egyezik,
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről és a beszámolási kötelezettség teljesítésének elfogadásáról a PIM főigazgatója vétójoga mellett a kuratórium dönt.

A kuratóriumi tagok névsora a pim.hu és a dia.hu weblapon közzétételre kerül.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a pályázat benyújtásánál megadott elérhetőségeken postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

Az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázó értesítést kap. A nyertes pályázók névsora közzétételre kerül az alábbi honlapokon:

 • a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja (pim.hu)
 • a Digitális Irodalmi Akadémia honlapja (dia.hu)
 • a Petőfi Literary Fund honlapja (plf.hu) és a
 • Petőfi Irodalmi Ügynökség honlapja (petofiugynokseg.hu)

Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Az ösztöndíj folyósítására kizárólag akkor van lehetőség, ha a PIM és a pályázó közötti ösztöndíjszerződés hatályba lép.

 

Az értékelés szempontjai:

 

A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

 

Szerződéskötés:

 

A nyertes pályázóval a PIM ösztöndíjszerződést köt. A nyertes pályázó ösztöndíjassá és az ösztöndíjszerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogosultjává és kötelezettjévé az ösztöndíjszerződés aláírását és hatályba lépését követően, a szerződés időtartamára válik.

 

A PIM az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, megjelenési, fellépési lehetőséget biztosít számukra, illetve lehetővé teszi mentorprogramban való részvétel lehetőségét.

 

A PIM és az ösztöndíjas együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

 

Az ösztöndíj kifizetése:

 

Az ösztöndíj folyósításáról a PIM gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

 

Beszámolási kötelezettség:

 

Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról az utolsó ösztöndíjas hónapot követő 15 napon belül köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (legfeljebb két-három oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

 

Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 

 Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

 

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A műfordítás a Petőfi Irodalmi Múzeum Babits Mihály műfordítói ösztöndíja keretében készült).

 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információt Hajba Mária (Petőfi Kulturális Ügynökség, Irodalom Szakmai Igazgatóság) nyújt az alábbi elérhetőségeken:

 

E-mail cím: babitsosztondij@pim.hu

Telefon: +36 20/350-9369


CALL FOR APPLICATIONS for the 2023 Babits Mihály translation scholarship

The Petőfi Literary Museum (hereinafter referred to as PIM) announces a competition for young literary translators who seek support for the translation of literary works (prose, poetry, drama, experimental literature)[1]  from any foreign language to Hungarian by winning the Babits Mihály Scholarship. PIM has commissioned the Literature Professional Directorate of Petőfi Literary Fund (hereinafter referred to as PLF) to participate in the full implementation of the competition.

 

The aim of the scholarship is to provide talented young literary translators with support to start their careers, creating favorable conditions for high-quality literary translation activities.

 

Eligibility to submit an application:

Creators who were born after January 1, 1983 and engage in literary translation activities are eligible to apply for the scholarship, provided that they do not receive a scholarship financed from the central budget or state-financed creative support during the duration of the granted scholarship.

High-quality translations published in reputable media can be an advantage.

Previous Babits Mihály scholarship recipients can also apply, provided that they have received the scholarship no more than twice and still meet the age limit. Work plans for periods longer than six months will not be supported by the board.

 

Amount of the scholarship: HUF 200.000 gross/month

Available budget for 2023: 9.600.000 HUF, from which the committee may support any number of scholarship recipients for a maximum duration of 6 months, with a monthly gross amount of 200.000 HUF.

The scholarship is not considered as tax-exempt income according to the SZJA law, therefore the amount to be paid will be reduced by deductions according to the applicable legal regulations.

 

 

Documents required for submission:

 

 1. a fully completed application form and its attachments
 2. a signed statement of the applicant;
 3. a signed professional CV describing the previous work of the applicant; 
 4. presentation of the work to be translated (importance of the work to be translated, significance of the Hungarian translation/publication, translation difficulties, planned duration of the work, etc., up to 2 pages);
 5. sample translation (excerpt from the original work and its translation) up to 10,000 characters (excluding spaces).

 Documents that are advantageous (but not mandatory) to submit:

6. contract or declaration of intent with a Hungarian or Hungarian-language publishing house that publishes translations;

7. professional recommendation(s).

 

The application form and declaration are part of the call for applications and can be downloaded from the websites of pim.hu and dia.hu.

 

Submitting an application:

 

1.) by post in one printed copy to the following address of Petőfi Literary Fund: 1117 Budapest, Garda utca 2.

The envelope must be marked with: Babits Mihály Literary Translator Scholarship

 

and

2.) electronically as an attachment in the same format and content as the material sent by post (signed documents in pdf, the rest in doc format) to the email address babitsosztondij@pim.hu.

The deadline for submitting the application: midnight on April 15, 2023

 

The submissions must be sent with a postmark no later than this deadline. It is recommended to send them by registered mail in order to avoid any possible disputes about the date of submission.

The deadline for evaluation: a maximum of 30 days from the submission deadline.

 

Supplementary materials:

Supplementary materials may be submitted before the submission deadline. The supplementary documents should be sent by post or electronically to the addresses provided for submitting the application.

 

The application is invalid if:

 

-        it does not meet the application requirements;

-        the accompanying documentation is incomplete;

-        the mailed and electronically submitted application materials do not match;

-        the application form/declaration is incomplete, unsigned, or contains inaccurate information;

-        it is submitted after the deadline.

 

Evaluation of applications:

 

The expert committee operated by PIM will evaluate the applications. The decision on the award of the scholarship and acceptance of the reporting obligation is made by the committee, with veto power by the Director General of PIM.

The list of committee members will be published on pim.hu and dia.hu.

There is no legal recourse against the decision, however, any formal objections may be submitted by post or email at the contact information provided with the application within 15 days of receiving the decision.

The results will be communicated to all applicants electronically within 15 days of the decision. The list of scholarship recipients will be published on the following websites:

-        the website of the Petőfi Literary Museum (pim.hu)

-        the website of the Digital Literary Academy (dia.hu)

-        the website of the Petőfi Literary Fund (plf.hu) and

-        the website of the Petőfi Literary Agency (petofiugynokseg.hu)

The notification sent by email is considered a written notification. The scholarship can only be granted if the scholarship agreement between the PIM and the applicant comes into effect.

 

Evaluation criteria:

 

The quality of the work to be translated and the presented translation as well as the applicant's professional background.

 

Contracting:

 

PIM enters into an scholarship agreement with the winning applicant. Following the signing and entry into force of the scholarship agreement, the winning applicant becomes entitled to and obliged by the rights and obligations arising from the scholarship agreement for the duration of the contract.

During the period of the scholarship, PIM maintains continuous contact with the scholarship holders, provides them with opportunities for appearances and performances, and enables them to participate in a mentorship program.

The provisions regarding the cooperation between PIM and the scholarship holder are contained in the scholarship agreement.

 

Payment of the scholarship:

 

PIM ensures the payment of the scholarship after the signing of the scholarship agreement by both parties.

 

Reporting obligation:

 

The scholarship holder is obliged to report on the implementation of the agreed translation within 15 days following the last month of the scholarship. The scholarship holder must undertake to provide a report (up to two or three pages in length) and a manuscript of the completed translation (if necessary, the jury may accept a partial translation) at the end of the scholarship period, demonstrating the work done during the support period.

 

If the scholarship recipient fails to fulfill or improperly fulfills the reporting obligation, the scholarship may be withheld or partially or entirely reclaimed.

 

Obligations regarding the mention of scholarship support:

 

In case of publication of the work supported by the scholarship, the scholarship holder is obligated to indicate the name of the scholarship and the fact of support from the Petőfi Literary Museum (e.g. The translation was made within the framework of the Babits Mihály Translator Scholarship of the Petőfi Literary Museum).

 

For further information regarding the application process, Mária Hajba (Literature Professional Directorate of the Petőfi Literary Fund) can be contacted at the following contact details:

 

E-mail: babitsosztondij@pim.hu


[1] A tudományos szövegek (tanulmányok, esszék, szakszövegek és értekező próza) fordítói számára 2021-től kezdve megnyílt a Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat, ennek kiírása és a pályázat feltételei itt érhetők el: Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1

[1] For scientific text translators (studies, essays, professional texts, and expository prose), the Dienes Valéria expository prose translation competition has been open since 2021. Its announcement and application conditions can be found here: Valéria Dienes Non-Fiction Prose Translation competition