Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1

Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1

A Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet, melyre várja a tehetséges, fiatal fordítók jelentkezését.

- English below -

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) „Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, fiatal fordítók jelentkezését, ezzel is segítve pályakezdésüket, és a magas színvonalú tudományos fordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében 1983. február 1. után született fordítók, tudományos szakemberek jelentkezését várjuk.

A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

2.   Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű magyar nyelvre történő lefordítását vállalja a pályázó. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről. A lefordítandó cikknek vagy műrészletnek legalább 50 oldalasnak (1800 leütés/oldal) kell lennie.

 

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

 

Díjazás: bruttó 300 000 Ft fordításonként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 3 000 000 Ft.

 

A jelentkezés beadási határideje: 2023. június 30.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2023. július 30.

 

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. október 31.

 

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
 • Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő nyilatkozatok és adatbekérő);
 • Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél (PDF formátumban);
 • Publikációs lista (megjelent írások elérhetőségének feltüntetésével, PDF formátumban);
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és a megjelenés fontossága mellett, (PDF formátumban);
 • 5 oldalas részlet a készülő fordításból, valamint az eredeti műrészletből (PDF formátumban).


Előnyt jelentő dokumentumok (amennyiben van, kötelezően benyújtandó):

 • Könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
 • kritikai visszajelzések;
 • szakmai ajánlás.

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

 

Tájékoztatjuk a szíves jelentkezőket, hogy a kiválasztott mű fordítása tekintetében akkor áll módunkban a jelentkezést befogadni, amennyiben a könyvkiadónak a mű fordítására nem kizárólagos felhasználási joga van.

 

Felvilágosítás Hajba Mária projektkoordinátortól kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

 

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

 

7.   Mellékletek

 

 • 1.   számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon (Az oldal alján található letöltendő formátumban)

 • 2.   számú melléklet: Nyilatkozatok és adatbekérő lap


   

  Kérjük, hogy az adatlapok mindegyik pontját szerkesztés nélkül szíveskedjen kitölteni!


Call for submissions

for participation in the Valéria Dienes Non-Fiction Prose Translation competition

 

The Petőfi Cultural Agency Nonprofit Limited Liability Company (registered office: 1117 Budapest, Garda utca 2; company registration number: 01-10-141338; hereinafter referred to as PKÜ) is launching a grant opportunity entitled “Valéria Dienes Non-Fiction Prose Translation,” for which it invites submissions from talented young translators. The goal of this grant opportunity is to help young translators start their careers and promote high-quality translation of non-fiction prose.

1.   Target group for the call for submissions

The call is open to translators of non-fiction prose born after 1 February 1983.

 

We can only accept submissions from natural persons, so we cannot consider submissions from companies or other legal entities.

2.   Expectations

In the framework of the present grant opportunity, the applicant undertakes to translate into Hungarian a work in a foreign language which the translator considers important and popular, but which has not yet been published in Hungarian. The work to be translated may be a contemporary or classical non-fiction article, a fragment of a work, or a complete work in any field of the sciences. The article or excerpt must be at least 50 pages long (1,800 characters per page).

 

Applicants can submit up to two translation proposals per person.

3.   Amount available under the Call for Submissions

PKÜ will conclude a usage contract with the applicants whose submissions have been chosen for support, which will stipulate, among other things, that the applicant grants PKÜ a multiple, non-exclusive, non-terminable, non-territorial, non-transferable and non-sublicensable license for promotional use for the publication of the translated work or excerpt.

 

Award: gross award of HUF 300 000 per translation.

Remuneration is taxable income as defined in Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax and is therefore subject to personal income tax.

4.   Framework conditions of the call

The available budget is HUF 3 000 000 gross.

 

Deadline for submissions: 30 June 2023.

 

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. Applicants may submit supplemental materials up to the deadline specified in the notice regarding anything missing from the submission.

 

Notification of the outcome of the evaluation: 30 July 2023.

 

Deadline for the translation of the selected work or part of a work: 31 October 2023.

 

PKÜ reserves the right to modify the above dates in particularly justified cases and will publish a separate notice of this on its website.

5.   Application form and documents

Documents required to submit an application:

 • Application form (Annex 1 - signed, PDF format);
 • Declarations and data request form (Annex 2 - to be completed online);
 • Professional CV and short cover letter (PDF format);
 • Publication list (with contact details of published papers, in PDF format);
 • A brief description of the work or excerpt to be translated in Hungarian and an explanation of the importance of the translation and publication of the work or excerpt (PDF format);
 • 5-page excerpt of the translation in progress together with the original work (PDF format).


Documents of interest (if any, must be provided):

 • A contract or letter of intent with a publisher;
 • critical feedback; 
 • professional recommendation.

Applications for this call for submissions must be sent exclusively by email, accompanied by the above documents, to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the call in the subject line).

 

Please note that we can only accept applications for translations of the selected work if the publisher has a non-exclusive right to use the translation.

 

For clarification, please contact Mária Hajba, project coordinator, via email at applications@plf.hu.

6.   Evaluation and assessment of the call for submissions

Applications will be assessed in one stage after the deadline.

 

Applications will be assessed and recommendations made by a committee of experts appoint-ed by the PKÜ. On the basis of the recommendations made by the committee, the decision will be reached by the Director General of the PKÜ.

 

The selected applicants will be awarded a usage contract by the PKÜ.

 

7.   Annexes

 

 1. Annex 1: Application form template
 2. Annex 2: Template for Declarations and Data Request Form
Jelentkezési adatlap_Dienes Valéria_2023
Download