Translation grant for foreign theatres 2022/1

Translation grant for foreign theatres 2022/1

The Petőfi Agency Nonprofit Ltd. (hereinafter referred to as “PA”) invites submissions for the “Grants for Translation Support for Foreign Theaters.” This call for submissions is announced to theaters which are performing Hungarian plays in translation. The intention is to familiarize international audiences with works written in Hungarian.

1.   Target group

We invite applications from theaters, theater companies, and other performance sites outside of Hungary or in Hungary working on productions of Hungarian works for the stage in translation.

2.   Expectations for applicants

For this grant, applications can be submitted for a translation of a work for the stage written in Hungarian. 

The applicant undertakes to have the work translated and performed on stage. The applicant also undertakes to include in the printed materials for the production (placards, programs, and other printed materials) the logo of the PA and a one-sentence statement in Hungarian and in the language in which the work is being performed to the effect that the publication of the volume has been made possible with the support of the PA.

One applicant can submit an application for a maximum of two translations or for the royalties and translation of one play.

3.   Amount available under the call for proposal

Maximum amount per application: gross 1600 EUR

PA will conclude a cooperation agreement for the projects that have been awarded grants.

The award is provided after performance of the work or works in question, i.e. the applicant must undertake to pay in advance the costs (including the translator’s fee) necessary for the production of the work or works.

The applicant will confirm the performance of the work or works by sending printed materials accompanying the production and photographic documentation of the production to the PLF.

4.   Framework of the call for applications

Available budget: gross 13 500 EUR

The deadline for applications is 31 May 2022.

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. Applicants may submit any missing materials specified in a notice concerning missing materials up to but not after the deadline.

Notification of the decisions concerning the applications: 30 June 2022.

The deadline for performance of the selected work or works and submission of the statement of accounts is 31 October 2022

The PA reserves the right to make changes to the dates above before these dates have been reached in particularly justified cases and will publish a separate notice concerning any such changes.

5.   Formal application requirements, documents

Documents required for submission of an application in English or Hungarian:

 • Application form (attachment - signed, scanned, PDF format);
 • Short introduction of the theater or theater company submitted in PDF format;
 • The translator’s curriculum vitae and list of publications submitted in PDF format;
 • A short presentation of the work to be translated explaining the importance of translation and performance in the country in which the work or works will be performed;
 • The copy of the extract of the company register which can prove (i) the official name of the publishing house/theater, (ii) the official seat and (iii) the name of the representative.

Applications for the grants presented in this call for submissions must be sent exclusively by e-mail, accompanied by the documents specified above, to the following e-mail address: applications@plf.hu (please indicate the title of the application in the subject line).

For further inquiries and information in email contact Mária Hajba: maria.hajba@plf.hu

6.   Evaluation and assessment of applications

All applications will be assessed at the same time after the deadline for submission.

Applications will be evaluated by a committee of specialists appointed by the PA, and the committee will make recommendations concerning the decisions regarding the available grants. On the basis of the recommendations of the committee, the decision will be made by the Director General of the PA.

The committee of specialists will take the following criteria into consideration when making its recommendations:

 • Whether the work is of significant merit in its field and thus is worth producing and performing in translation;
 • Whether the budget plan has been made with accurate consideration of market prices;
 • The qualifications and achievements of the translator who has been chosen for the project;
 • Critical assessment of the work which has been proposed for translation and its author’s critical reception and place in Hungary, on the international stage, and in the target-language culture.

The PA will conclude cooperation contracts with applicants who have been awarded grants.

7.   Attachments

 • application form

Fordítási pályázat külföldi színházak számára

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Fordítási pályázat külföldi színházak számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a magyar színműveket idegen nyelven játszó színházak jelentkezését, ezzel is segítve a magyar művek nemzetközi közönséghez való eljutását.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan külföldi székhelyű vagy magyarországi, de idegen nyelven játszó színházak, társulatok és előadóhelyek jelentkezését várjuk, akik magyar színműveket adnak elő idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében magyar nyelven született, drámai mű fordításával pályázhat a jelentkező. 

A pályázó vállalja, hogy a művet lefordíttatja és előadja. A pályázó vállalja továbbá, hogy az előadás nyomtatott kísérőanyagain (plakát, műsorfüzet, egyéb kiadványok) feltünteti a PKÜ logóját, illetve egy egymondatos nyilatkozatot magyarul, valamint az előadás nyelvén arról, hogy a mű fordítása a PKÜ támogatásával valósult meg.

Pályázónként legfeljebb két fordítás vagy egy színdarab jogdíjának és fordításának támogatására lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

Egy pályázat keretében pályázható maximális összeg: bruttó 600 000 Ft.

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre együttműködési megállapodást köt.

A pályázat utófinanszírozású, vagyis a pályázónak vállalnia kell az előadás megvalósulásához szükséges költségek (beleértve a fordítói honorárium) előzetes kifizetését.

A pályázó az előadás megvalósulását a nyomtatott kísérőanyagok, illetve az előadás fotódokumentációjának megküldésével igazolja a PKÜ felé.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 10 000 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. május 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. június 30.

A kiválasztott mű bemutatójának és az elszámolás megküldésének határideje: 2022. október 31.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok angol vagy magyar nyelven:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • A színház rövid bemutatása PDF formátumban;
 • A fordító életrajza és publikációs jegyzéke PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása, érvelés a fordítás és az adott országban való előadás fontossága mellett, PDF formátumban;
 • A cégkivonat másolata, amely igazolja (i) a kiadó/színház hivatalos elnevezését, (ii) a hivatalos székhelyét és a (iii) képviselő nevét.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@plf.hu

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A szakmai bizottság az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • Szakmai megalapozottság, szakmailag indokolt-e az adott művet előadni;
 • A költségvetési terv a piaci ár figyelembevételével készült;
 • A projekt megvalósításához alkalmazott fordító szakmai múltja és eddigi teljesítménye;
 • A fordításra választott magyar színmű és szerzőjének magyarországi, nemzetközi és célnyelvi kritikai megítélése és helye a nemzetközi irodalmi térképen.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ együttműködési megállapodást köt.

7.   Mellékletek

 • Jelentkezési adatlap

 

Application form theatres
Download