Translation grant for foreign publishing houses 2022/1

Translation grant for foreign publishing houses 2022/1

The Petőfi Agency Nonprofit Ltd. (hereinafter referred to as “PA”) invites submissions for the “Grants in Support of the Publication of Works of Hungarian Literature in Translation by Foreign Publishing Houses” from publishers of Hungarian literature in foreign languages, thus helping to familiarize international audiences with works written in Hungarian.

1.   Target group

We invite applications from publishing houses outside of Hungary of books or periodicals which publish Hungarian fiction or academic prose in a foreign language.

2.   Expectations for applicants

For this grant, applications can be submitted for a translation of a work written in Hungarian.  The work to be translated may be a contemporary or classical work of fiction from any genre or a work of scholarly prose in a field of the humanities.

The applicant undertakes to have the work translated, published, and distributed. The applicant also undertakes to include in the published volume the logo of the PA and a one-sentence statement in Hungarian and in the language in which the book is published to the effect that the publication of the volume has been made possible with the support of the PA.

One applicant can submit no more than two applications for a given grant.

3.   Amount available under the call for proposals

Maximum amount per application: gross 4000 EUR

PA will conclude a cooperation agreement for the projects that have been awarded grants.

The award is provided after publication of the works in question, i.e. the applicant must undertake to pay in advance the costs (including the translator’s fee) necessary for the publication of the book.

The publisher will confirm the publication of the book by sending 10 copies to the PA.

4.   Framework of the call for applications

Available budget: gross 67 000 EUR

The deadline for applications is 30 April 2022.

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. Applicants may submit any missing materials specified in a notice concerning missing materials up to but not after the deadline.

Notification of the decisions concerning the applications: 31 May 2022.

The deadline for publication of the selected work and submission of the statement of accounts is 31 December 2024.

The PA reserves the right to make changes to the dates above before these dates have been reached in particularly justified cases, and will publish a separate notice concerning any such changes.

5.   Formal application requirements, documents

Documents required for submission of an application in English or Hungarian:

 • Application form (attachment 1 - signed, scanned, PDF format)
 • Short introduction of the publisher submitted in PDF format
 • The translator’s curriculum vitae and list of publications submitted in PDF format;
 • A short presentation of the work to be translated explaining the importance of translation and publication in the country of publication, submitted in PDF format;
 • The copy of the extract of the company register which can prove (i) the official name of the publishing house/theater, (ii) the official seat and (iii) the name of the representative.

Applications for the grants presented in this call for submissions must be sent exclusively by e-mail, accompanied by the documents specified above, to the following e-mail address: applications@plf.hu (please indicate the title of the application in the subject line).

For further inquiries and information in email contact Mária Hajba: maria.hajba@plf.hu

6.   Evaluation and assessment of applications

All applications will be assessed at the same time after the deadline for submission.

Applications will be evaluated by a committee of specialists appointed by the PA, and the committee will make recommendations concerning the decisions regarding the available grants. On the basis of the recommendations of the committee, the decision will be made by the Director General of the PA.

The committee of specialists will take the following criteria into consideration when making its recommendations:

 • Whether the work is of significant merit in its field and thus is worth publishing in translation;
 • Whether the budget plan has been made with accurate consideration of market prices;
 • The qualifications and achievements of the translator who has been chosen for the project;
 • Critical assessment of the work which has been proposed for translation and its author’s critical reception and place on the Hungarian book market, the international book market, and the target language book market.

The PA will conclude cooperation contracts with applicants who have been awarded grants.

7.   Attachments

 • Application form

 


Fordítástámogatási pályázat a magyar irodalom külföldi kiadói számára

 

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Fordítástámogatási pályázat a magyar irodalom külföldi kiadói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a magyar szépirodalmat, illetve értekező prózát idegen nyelven kiadó könyvkiadókat, ezzel is segítve a magyar művek nemzetközi közönséghez való eljutását.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan külföldi székhelyű könyvkiadók vagy folyóirat-kiadók jelentkezését várjuk, akik magyar szépirodalmi műveket vagy értekező prózát adnak ki idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, magyar nyelven született mű fordításával pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalmi mű bármely műnemből, avagy értekező munka humán tudományterületről.

A pályázó vállalja, hogy a művet lefordíttatja, kiadja és terjesztésbe bocsátja. A pályázó vállalja továbbá, hogy a kiadott kötetben feltünteti a PKÜ logóját, illetve egy egymondatos nyilatkozatot magyarul, valamint a könyv nyelvén arról, hogy a kötet megjelenése a PKÜ támogatásával jött létre.

Pályázónként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

Egy pályázat keretében pályázható maximális összeg: bruttó 1 500 000 Ft.

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre együttműködési megállapodást köt.

A pályázat utófinanszírozású, vagyis a pályázónak vállalnia kell a könyv megjelenéséhez szükséges költségek (beleértve a fordítói honorárium) előzetes kifizetését.

A kiadó a könyv megjelenését 10 példány megküldésével igazolja a PKÜ felé.

4.    A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 25 000 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. április 30.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. május 31.

A kiválasztott mű megjelentetésének és az elszámolás megküldésének határideje: 2024. december 31.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok angol vagy magyar nyelven:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • A kiadó rövid bemutatása PDF formátumban;
 • A fordító életrajza és publikációs jegyzéke PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
 • A cégkivonat másolata, amely igazolja (i) a kiadó/színház hivatalos elnevezését, (ii) a hivatalos székhelyét és a (iii) képviselő nevét.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@plf.hu

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A szakmai bizottság az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • Szakmai megalapozottság, szakmailag indokolt-e az adott művet kiadni;
 • A költségvetési terv a piaci ár figyelembevételével készült;
 • A projekt megvalósításához alkalmazott fordító szakmai múltja és eddigi teljesítménye;
 • A fordításra választott magyar szépirodalmi mű és szerzőjének magyarországi, nemzetközi és célnyelvi kritikai megítélése és helye a nemzetközi irodalmi térképen.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ együttműködési szerződést köt.

7.   Mellékletek

 • Jelentkezési adatlap
Application form translation grant
Download