Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2023/1

Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2023/1

A Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését.

- English below -

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését, ezzel is segítve a pályakezdésüket, és a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek maximum egy magyarból készült műfordítása (önálló kötet) jelent meg az adott idegen nyelven.

 

A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

 

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, az adott nyelven még meg nem jelent magyar mű egy részének lefordítására pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalom bármely műnemből. A lefordítandó részletnek próza esetében 30 oldalnak (1800 leütés/oldal), versek esetében 300 sornak, drámai mű esetében egy teljes dráma, melynek legalább 40 oldalasnak kell lennie.

 

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető, promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

 

Díjazás: bruttó 150 000 Ft fordításmintánként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 2 100 000 Ft.

 

A jelentkezés beadási határideje: 2023. április 15.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2023. május 15.

 

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. szeptember 15.

 

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
 • Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő);
 • Szakmai önéletrajz (PDF formátumban);
 • Publikációs lista (megjelent fordítások elérhetőségének feltüntetésével, PDF formátumban);
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, (PDF formátumban);
 • 5 oldalas részlet a készülő fordításból, valamint az eredeti szövegrészlet (PDF formátumban).


Előnyt jelentő dokumentumok (amennyiben van, kötelezően benyújtandó):

 • könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
 • kritikai visszajelzések
 • szakmai ajánlás.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

 

Tájékoztatjuk a szíves jelentkezőket, hogy a kiválasztott mű fordítása tekintetében akkor áll módunkban a jelentkezést befogadni, amennyiben a könyvkiadónak a mű fordítására nem kizárólagos felhasználási joga van.

 

Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ ügyvezetője hozza meg.

 

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

 

7.   Mellékletek

 

 • 1.   számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon (Az oldal alján található letöltendő formátumban)
 • 2.   számú melléklet: Adatbekérő és nyilatkozat


Kérjük, hogy az adatlapok mindegyik pontját szerkesztés nélkül szíveskedjen kitölteni!


 

Call for submissions

for participation in the Sample Translation Competition for Emerging Translators of Hungarian Literature

 

The Petőfi Cultural Agency Nonprofit Limited Liability Company (registered office: 1117 Budapest, Garda utca 2; company registration number: 01-10-141338; hereinafter referred to as PKÜ) is launching a competition entitled “Sample Translation Competition for Young Translators of Hungarian Literature,” for which it invites submissions from talented translators of Hungarian into foreign languages. The goal of this grant opportunity is to help young translators start their careers and promote high-quality literary translation.

1.   Target group for the call for submissions

The call is open to literary translators who have published a maximum of one literary translation (stand-alone volume) from Hungarian in the given foreign language.

 

We can only accept submissions from natural persons, so we cannot consider submissions from companies or other legal entities.

 

2.   Expectations

In the framework of this competition, applicants may apply for the translation of a part of a Hungarian work which has not yet been published in the given language and which the translator considers important. The work to be translated can be contemporary or classical literature from any genre. The excerpt to be translated must be 30 pages (1,800 characters per page) for prose, 300 lines for poetry, and a complete drama of at least 40 pages for drama.

 

Applicants can submit up to two translation proposals per person.

 

3.   Amount available under this Call for Submissions

For the successful projects, PKÜ will conclude a usage contract with the selected applicants, which will stipulate, among other things, that the applicant grants PKÜ a non-exclusive, non-territorial, non-transferable, non-transferable and non-sublicensable license to use the translated work for promotional purposes.

 

Award: gross award of 150 000 HUF per sample translation.

Remuneration is taxable income as defined in Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax and is therefore subject to personal income tax.

4.   Framework conditions of the call

The available budget is HUF 2 100 000 gross.

 

Deadline for submissions: 15 April 2023.

 

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. Applicants may submit supplemental materials up to the deadline specified in the notice regarding anything missing from the submission.

 

Notification of the outcome of the evaluation: 15 May 2023.

 

Deadline for the translation of the selected work or part of a work: 15 September 2023.

 

PKÜ reserves the right to modify the above dates before their expiry in particularly justified cases and will publish a separate notice.

5.   Application form and documents

Documents required to submit an application:

 • Application form (Annex 1 - signed, in PDF format);
 • Declarations and data request form (Annex 2 - to be completed online);
 • Professional CV (PDF format);
 • Publication list (with contact details of published translations, in PDF format);
 • A brief description of the work to be translated in Hungarian and an explanation of the importance of the translation and publication of the work in the target-language country (PDF format);
 • 5-page extract of the translation in progress, including the original text (PDF format).


Documents of interest (if any, must be provided):

 • A contract or letter of intent with a publisher;
 • critical feedback;
 • professional recommendation.

Applications for this Call for Submissions must be sent by email only, accompanied by the above documents, to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the call in the subject line).

 

Please note that we can only accept applications for translations of the selected work if the publisher has a non-exclusive right to use the translation.

 

Clarification by email: Bianka Lévai, applications@plf.hu

6.   Evaluation and assessment of the call for applications

Applications will be assessed in one stage after the deadline.

 

Applications will be assessed and recommendations made by a committee of experts appoint-ed by the PKÜ. On the basis of the recommendations made by the committee, the decision will be reached by the Director General of the PKÜ.

 

The selected applicants will be awarded a usage contract by the PKÜ.

 

7.   Annexes

 

 1. Annex 1: Application form template
 2. Annex 2: Declarations and data request form

 

Jelentkezési adatlap_pályakezdő_2023
Download